Дейности

Проектът се състои от три основни дейности:


1. Провеждане на изследвания с цел разработване на методика и на иновативни инструменти, подходи и модели за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, тестване и апробиране в практически условия и на тази основа - прецизиране и комплектоване за разпространение и масово прилагане.


2. Конструиране на електронна платформа към Национален център „Икономика на светло“ (НЦ), мигриране на наличните данни, изготвяне, апробиране и подготовка за масово въвеждане на разработени иновативни инструменти, модели и механизми за борба с недекларираната заетост, за разработване на под-индекс за измерване на недекларираната заетост(НДЗ) и актуализиране на Композитния индекс“ Икономика на светло“.


3. Разработване на програми за обучение, информационни материали и инструкции за консултиране и методически материали за борба с недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ „Икономика на светло“.

 

В рамките на Дейност 1 се предвижда:

Да се проведа изследвания и да се анализират формите и приблизително да се оцени размера на недекларираната заетост в национален мащаб и проявленията й в най-засегнатите отрасли и да се разработи Методика за ограничаването и превенцията й, както и съответен инструментариум за прилагането й в практиката, който да бъде тестван сред -заети лица и работодатели и подготвен за масово прилагане. Събраните данни и направените анализи ще послужат за изработването на Национална карта на недекларираната заетост, която ще бъде обсъдена със заинтересованите страни, и широко разпространена. 

След като бъдат идентифицирани причините, тенденциите, формите на проявление на НДЗ и най-застрашените сектори, ще се пристъпи към генериране на идеи за подготовката на конкретни мерки и инструменти за борба с НДЗ, които ще се обсъдят на 3 кръгли маси Те ще послужат за създаването на една обща Методика за борба с НДЗ, заедно с инструментите за прилагане им.

Същевременно ще бъдат идентифицирани различни модели и механизми за осъществяване на позитивни въздействия върху пазара на труда за ограничаване и превенция на НДЗ и свързаните с нея „сиви“ практики. Изготвените и съгласувани мерки, модели и механизми ще се тестват чрез пилотното им прилагане в 100 предприятия. Резултатите от тестванията ще се ползват за създаване на устойчиви механизми за ограничаване и превенция на НДЗ, като се изготви Каталог с мерки и практики и указания за прилагането им.

Документи

 

В рамките на Дейност 2 се предвижда:

Направените изследвания и създадените инструменти по Дейност 1 ще спомогнат за направата на Под-индекс, който ще изчислява недекларираната заетост и неговото обвързване с разработения в предходния програмен период Композитен индекс „Икономика на светло“(КИ).

Изпълнението на дейността ще започне с работа по статистическия компонент, като ще се направи анализ на влиянието на новите форми на заетост върху недекларираната заетост и пораждащите я форми на сива икономика и ще се разработят различни хипотези за разработката на подиндекса и надграждането на КИ. Успоредно с тези дейности ще се работи и по подготовката на социологическия компонент. За целта ще се направи преглед на използваната в предходния програмен период база данни от предприятия/работодатели, за да бъде същата актуализирана и надградена, така че да отговаря на новите форми на заетост, на промените в характера на труда и икономическите модели и да дава представителна за България информация на основа на данни от репрезентативен панел от 600 предприятия. Разработването и включването на подиндекса към КИ и тяхното изчисляване технически ще бъде осигурено от изградена по настоящия проект електронна система. КИ ще бъде прецизиран с оглед на новите икономически реалности и форми на недекларираната заетост и пораждащите ги сиви практики, произтичащи от новите трудови модели на организация на заетостта(гъвкава, временна, сезонна заетост, работа от разстояние и др.),които поставят нови предизвикателства пред целевите групи и трябва да бъдат адекватно адресирани, за да се гарантира успешното им адаптиране към тези промени и добри условия на труд.

Документи

 

В рамките на Дейност 3 се предвижда:

В тази дейност ще се активизират възможностите на НЦ „Икономика на светло“ за борба с недекларираната заетост, за да бъде максимално полезен на представителите на целевите групи и да им предоставя информация, обучения и консултации за вредите от НДЗ и мерки за нейното ограничаване и превенция. Ще бъде активизирана и разширена и работата на Обществения съвет(ОС) към НЦ. НЦИС ще организира ежегодни срещи на създадения Обществен съвет като орган за координация на усилията на социални партньори, държава и заинтересовани страни за борба с недекларираната заетост и сивите практики. ОС ще обсъжда и ще дава становища и препоръки по разработваните по проекта документи с цел повишаване на качеството им и практическата им приложимост. При старта на проекта ще се разработи Стратегия за работата на НЦИС.

Ще се изготви Анализ на отражението на изследваните процеси върху областите за обучение и консултиране на целевите групи. На тази основа ще се разработят и актуализират учебни програми, учебно съдържание и инструкции за предоставяне на консултации и специални курсове за дистанционно обучение, достъпни чрез ИС. Ще бъдат изведени конкретни теми за консултиране на представители на целевите групи–заети и работодатели. АИКБ ще разчита на своя партньор КНСБ за успешното обучение и консултиране на представители на двете целеви групи. Ще бъдат пилотно включени общо 4000 заети лица:1000 обучени присъствено от партньора КНСБ, 2000-дистанционно и консултирани 2000 лица и 300 работодатели-от консултанти на АИКБ и КНСБ.

Документи