Композитен индекс „Икономика на светло“

Композитният индекс „Икономика на светло” оценява динамиката на разпространението на официалната икономика. Реалистичната цел на индекса е да проследи динамиката и тенденциите в разпространението на „светлата” икономика – т.е. да отчита дали светлата икономика нараства или намалява, и когато се променя - дали се променя относително повече или относително по-малко.

Композитният индекс „Икономика на светло“ се формира от разбирането, че част от икономическите процеси протичат „под повърхността“, не се отчитат от административните органи и по този начин дават основа за паралелното съществуване на формална и неформална (неофициална, неотчетена или „сива”) икономика. Това явление съществува във всички съвременни икономики, макар и в различна степен, и изследването му е от съществена важност за изграждането на ефективна икономическа политика.

По принцип е трудно да се оценят размерите и динамиката на „сивия бизнес” като икономическо явление. Самата му природа предполага, че икономическите субекти ще се стремят да укриват данни за него. Затова по необходимост изследванията почиват на различни информационни източници и на различни подходи, за да компенсират от много страни, от много източници непълнотата на информацията.

Композитният индекс съчетава статистически и социологически показатели. Статистическият компонент се основава на индиректни методи. Данните за тях са от официални статистически източници. Социологическият компонент се основава на директен подход чрез анкетни проучвания, провеждани сред две социални категории - работодатели (търговски дружества) и работници и служители. Тези две категории формират две отделни групи от показатели в рамките на социологическия компонент. Разбира се, различните показатели, включени в индекса, имат различен информационен капацитет. Някои от тях са по-обобщаващи и имат по-широк обхват, други са с по-стеснено влияние, фокусирани само върху определени аспекти на неформалната икономика. Поради това се използва и добре аргументирана система от тегла, която отчита различията между отделните показатели.

По-подробна информация за състава на КИ и неговите стойности ще намерите в презентациите и докладите на доц. д-р Стефан Петранов за Композитния индекс „Икономика на светло” за съответната година.