Под-индекс

Доклади

Под-индекс

Под-индекс „Заетост на светло”`(ПИЗС) е специфична съставна част на актуализирания Композитен индекс "Икономика на светло" (КИИС). Той е конструиран на базата на основни принципи, които са аналогични на принципите, залегнали в КИИС, а именно:
1. Индексът включва два компонента – статистически компонент и социологически компонент. Статистическият компонент се основава на индиректни методи, данните за които са изцяло от официални статистически и административни източници. Социологическият компонент, от своя страна, се основава на директен подход чрез анкетни проучвания, провеждани сред две категории респонденти - работодатели (търговски дружества) и наети (работници и служители). Тези две категории формират две отделни групи от показатели в рамките на социологическия компонент.
2.    Различните показатели, включени в индекса, имат различен информационен капацитет. Някои от тях са по-обобщаващи и имат по-широк обхват, други са с по-стеснен обхват, фокусирани само върху определени аспекти на „сивата“ икономика. Поради това е  използвана система от тегла, която да отчете тези различия между отделните показатели. 
3.    Индексът се пресмята йерархично – отдолу нагоре. На най-долното ниво са конкретните показатели. Някои от тях се агрегират на по-горно ниво, като просто стойностите на агрегиращите се показатели (след претегляне със съответните тегла) се сумират и така се формират стойностите на индикаторите на по-горното ниво, наречени под-компоненти. По същия начин под-компонентите се агрегират на по-горно ниво и така формират компонентите.
4.    Показателите, които се използват  в ПИЗС са част от показателите, които влизат в КИИС. Това са тези показатели, които се отнасят само до характеристиките на трудовия пазар. Т.е. ПИЗС се фокусира само върху сивите практики, свързани с трудовия пазар, докато КИИС е с по-широк обхват и се стреми да обхвани всички аспекти на сивата икономика.
5.    Индексът е така конструиран, че да приема положителни стойности, които са в границите от 0 до 100 пункта. Изменението им за определен период от време показва промяната в „светлата икономика“ за този период. Когато икономиката „изсветлява“, индексът нараства и обратно – когато се повишава „сивата икономика“, стойността на индексът намалява.