Национален център Икономика на светло

Мисия

Функции

Услуги

Функции

Националният център „Икономика на светло“ продължава да изпълнява първоначално заложените си функции. Те се надграждат с нови - насочени към превенция и ограничаване на недекларираната заетост и изследване на новите форми на заетост. Основните функции на НЦИС са:

•   Координира вижданията и подпомага действията на държавни институции, социални партньори, гражданско общество и други заинтересовани групи за ограничаване и превенция на сивата икономика и недекларираната заетост;

•   Повишава информираността и формира ключови знания и умения сред целевите групи, като работи за разширяване и задълбочаване на капацитета на заинтересованите страни за адекватна реакция и усилия при ограничаването и превенцията на сивата икономика и недекларираната заетост;

•   Създава обществена нетърпимост към всички форми на проява и към самото явление сива икономика и недекларираната заетост;

•   Поддържа създадените база от данни, информация, знания, методологии, в резултат от изпълнението на дейностите по проект „Ограничаване и превенция на сивата икономика”;

•   Създава и поддържа бази от данни, доклади, анализи, информация, методологии и други информационни единици разработени като резултат от изпълнението на проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“; за постигане на ефективни политики в областта на интервенция;

•   Прилага нов подход на социално партньорство за успешно реализиране на мерките за ограничаване и превенция на сивата икономика и недекларираната заетост – посредством съвместни действия на социалните партньори и всички заинтересовани страни;

•   Подобрява конкурентоспособността на легалния български бизнес и условията на труд като следствие от изсветляването на икономиката;

•   Установява степента на информираност за новите форми на заетост и техните основни характеристики, изследва тяхното практическо прилагане в трудово-правните отношения и оценява рисковете, които те могат да породят за възникване на недекларирана заетост;

•   Разработва инструменти и чрез лабораторни изследвания идентифицира добри практики, чрез които да се улесни практическото прилагане на новите форми на заетост, като се минимизират потенциалните рискове от възникване на недекларирана заетост.

•   Извършване на стратегически и приложни изследвания за установяване на обхвата, спецификата и формите на проявление на сивата икономика и недекларираната заетост в България, изследване на обществените настроения и чувствителността към темата сива икономика и недекларираната заетост, измерване на нагласите и представите на целевите групи на проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ за възможностите (начините и средствата) за ограничаване и превенция на сивата икономика и недекларираната заетост в краткосрочна и дългосрочна перспектива;

•   Провеждане на системни стратегически действия с национален обхват за диагностика, ограничаване и превенция на сивата икономика и недекларираната заетост;

•   Фактическо координиране и обединяване на действията на социални партньори, държава, структури на гражданското общество и други заинтересовани страни за ограничаване и превенция на сивата икономика;

•   Предоставяне на услуги във връзка с ограничаването и превенцията на сивата икономика и недекларираната заетост.